0 تومان سبد خرید
سبد خرید شما خالی است

شیر سه کاره بیماریستانی اتوماتیک

  براى استفاده از آب ، صابون و مایع ضدعفونى کننده در یک مجموعه (

ایـن سیسـتم بصـورت اتوماتیـک و بـدون نیـاز بـه تمـاس فیزیکـى، عملکـرد سـه شـیر مجـزا بـراى
آب ، صابـون و مایـع ضدعفونـى کننـده را بـا قابلیـت انتخـاب هـر کـدام از ایـن مـواد بـدون دخالـت
دسـت ، در یـک مجموعـه مـى گنجانـد و عـلاوه بـر سـادگى و ارائـه اسـتانداردهاى بهداشـتى بالاتـر،
فضـاى کمتـرى را نیـز اشـغال مـى نمایـد. ایـن مجموعـه در دو نـوع قابـل نصـب بـر روى دیـوار و بـر
روى سینک افقى ارائه مى شود.
Multifunctional sensor faucet systems
for the dosage of water, soap and disinfectant
The UNTOUCHABLE
New sensor driven multifunction faucets combine an automatic dosage of water,
soap and disinfection liquid in one compact system. This allows a comfortable and
hygienic touchless use in one compact product which needs little space to install.
This new system is available in different sets - wall mounting or table sets are
available.
Filling dosage: Standard Euro bottle 500 and 1000 ml
Refillable when using bottles with wide bottle neck
For liquid soap and alcoholic disinfectant
Dosage: Soap, adjustable approx. 1 ml up to 2.5 ml
Disinfectant approx. 0.8 up to approx. 2 ml
Water flow time 1 up to 180 seconds
Material: Brushed stainless steel
Power supply: 230V / 12V adapter incl. various EU adapter
Water connection: 3/8” standard waterpipe


شیر سه کاره بیماریستانی اتوماتیک
شیر سه کاره بیماریستانی اتوماتیک
شیر سه کاره بیماریستانی اتوماتیک


آدرس : اصفهان -شهرک صنعتی دولت آباد خیابان نشاط  پلاک62  

 

 


 

ارتیاط با ما


09133132638

09010209445

(5 خط) 03195010188

info@NAN-Medical.ir

NAN.Medical.Company@gmai..com