0 تومان سبد خرید
سبد خرید شما خالی است

براکت لوازم حفاظت فردی-جای دستکش ماسک و دیسپنسر ضد عفونی کننده دست

براکت لوازم حفاظت فردی-جای دستکش ماسک و دیسپنسر ضد عفونی کننده دست

820000 تومان

دستگاه ضد عفونی کننده دست مدل ELS بدنه استیل

دستگاه ضدعفونى کننده دست نیم لیترى

600000 تومان

شرکت نوآوران اندیشه نقش جهان


 شرکت نوآوران اندیشه نقش جهان در سـال 1384بـه عنـوان مجموعـه اى دانـش محـور در شـهرك علمـى وتحقیقاتـى اصفهـان، تاسـیس و در سـالهاى متعاقـب آن بـا گسـترش فعالیت هاى خود وارد حیطه تولید تجهیزات پزشکى گردید.

ایـن شـرکت ضمـن اخـذ نمایندگـى از برندهـاى معتبـر اروپایـى، فرآینـد تولید را از طریـق مهندسـى معکـوس، اخـذ لیسـانس و یـا نـوآورى در محصـول مطابـق با نیازهاى بومى آغاز نمود.
در ایـن سایت، شـما بـا دسـتاوردهایى در زمینـه کنتـرل عفونـت آشـنا مـى شـوید کـه راه حـل هایـى مؤثـر و کارآمـد بـراى دسـتیابى بـه اسـتانداردهاى جهانـى در محیط هاى بیمارستانى ارائه مى دهد.

                          

نمایش محصولات بر اساس گروه

ضدعفونی کننده ها ملزومات بیمارستانی

محصولات برتر


 


آدرس : اصفهان -شهرک صنعتی دولت آباد خیابان نشاط  پلاک62  

 

 


 

ارتیاط با ما


09133132638

09010209445

(5 خط) 03195010188

info@NAN-Medical.ir

NAN.Medical.Company@gmai..com